Ajankohtaista

Tie­dot­teet & SOME

Ajankohtaista

KOTARAan yksi rakennusalan ammattilainen lisää 

Vuo­si 2021 käyn­nis­tyi Raken­nus­pal­ve­lu KOTA­RAn osal­ta jäl­leen yhden tavoit­teen täyt­ty­mi­sel­lä, kun saim­me pal­kat­tua jouk­koom­me yhden raken­nusa­lan rau­dan­lu­jan ammat­ti­lai­sen lisää. Ter­ve­tu­loa KOTA­RAl­le Ant­to­ni Pön­ni! Ant­to­ni on todellinen

Lue lisää » 

KOTARAn ensimetrit 

Niin se aika vain kuluu. KOTA­RAn puo­li­vuo­tis syn­ty­mä­päi­vä meni työn tou­hus­sa huo­maa­mat­ta ohi. KOTARA on tuot­ta­nut toi­min­tan­sa aika­na asiak­kail­leen työn­joh­ta­jan, vas­taa­van työn­joh­ta­jan, val­vo­jan, pro­jek­ti­pääl­li­kön ja

Lue lisää » 

Rakennuskonsultointia tarjolla 

Raken­nus­kon­sul­toin­tia toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­seen ja hal­lien raken­ta­mi­seen Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA tar­jo­aa asian­tun­te­muk­sen­sa ja ammat­ti­tai­ton­sa hal­li­mais­ten toi­mi­ti­lo­jen, teol­­­li­­­suus- ja tuo­tan­to­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen Pir­kan­maal­la, Kan­­­ta-Hämees­­­sä ja Sata­kun­nas­sa. Raken­nus­kon­sul­toin­ti rää­tä­löi­dään yksi­löl­li­ses­ti yrityksen

Lue lisää » 

Hallirakentamisen ammattilaiset 

Raken­nam­me teol­li­suus­hal­lit, varas­to­hal­lit ja tuo­tan­to­hal­lit yri­tyk­se­si tar­pei­siin Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA Oy on eri­kois­tu­nut toi­mi­ti­lo­jen, kuten teol­li­suus­hal­lien, varas­to­hal­lien, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja mui­den hal­lien raken­ta­mi­seen. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me erilaiset

Lue lisää » 

Some

8 kuu­kaut­ta sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
Haluam­me toi­vot­taa kai­kil­le teil­le rau­hal­lis­ta ja hyvää joulua! 🤶🎅  Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

9 kuu­kaut­ta sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
VUOKRATAAN Tie­lii­ken­ne­kel­poi­nen Avant 745 pien­kuor­maa­ja truk­ki­pii­keil­lä ja sora­kau­hal­la. Help­po­käyt­töi­nen laa­tu­pe­li isom­piin tai pie­nem­piin pro­jek­tei­hin. Hin­nat (sis. alv. 24 %)150 €/vrk350 €/vklp (pe-su)550 €/vko (ma-su)Pidem­piai­kai­set vuo­krauk­set ja kul­je­tuk­set sopi­muk­sen mukaan.  Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

1 vuot­ta sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
KOTA­RAn his­to­rian ensim­mäi­seen tyky-päi­vään on mah­tu­nut hätä-ensia­pu­kurs­sin lisäk­si vesi­jet­tei­lyä lois­ta­vas­sa sääs­sä. Kii­tos @tampereenvesijettivuokraus jet­tien vuo­kraa­mi­ses­ta!#tyky #raken­nus­pal­ve­lu­ko­ta­ra Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

1 vuot­ta sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
Mekin pää­sim­me pys­ty­tys­hom­miin! Oli­pa­han kuu­ma päi­vä.. Onnek­si ukko­nen ei osu­nut koh­dal­le, vaik­ka ympä­ril­lä jyri­si ja sala­moi. #teräs­a­sen­nus #raken­nus­pal­ve­lu­ko­ta­ra #terä­se­le­men­tis­sään #kone­not­ko #lem­pää­län­te­räs­kul­je­tusTänään pääs­tiin pys­ty­tys­hom­miin. #kone­not­ko #lem­pää­län­te­räs­kul­je­tus #terä­se­le­ment­ti #terä­se­le­men­tis­sään #vol­vot­rucks #pmc­ra­ne Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

1 vuot­ta sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA täyt­ti huh­ti­kuun alus­sa vuo­den, emme­kä ehti­neet yhtään juh­lis­taa tapah­tu­nut­ta. Jos tilan­ne suo, kor­ja­taan tapah­tu­nut ensi vuon­na.Ensim­mäi­seen vuo­teem­me mah­tui työn­joh­toa, raken­nut­ta­mis­ta, pro­jek­tin­joh­toa, val­von­taa ja ura­koin­tia. Lisäk­si saim­me vuo­den vaih­tees­sa kol­man­nen raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sen, kun Ant­to­ni liit­tyi tii­miim­me.Alka­nut vuo­si on läh­te­nyt muka­vas­ti käyn­tiin ja on ollut ilo työs­ken­nel­lä lois­ta­vien asiak­kai­den ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa.Kii­tos kai­kil­le asiak­kail­le, yhteis­työ­kump­pa­neil­le, yri­tyk­sem­me jäse­nil­le ja muil­le muka­na olleil­le ensim­mäi­ses­tä vuo­des­ta.#yhdes­sä #raken­ta­mi­nen #raken­nus­pal­ve­lu­ko­ta­ra #raken­nus­kon­sul­toin­ti #työn­joh­to Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le Helpotkotisivut.fi