Ajankohtaista

Tie­dot­teet & SOME

Ajankohtaista

KOTARAan yksi rakennusalan ammattilainen lisää 

Vuo­si 2021 käyn­nis­tyi Raken­nus­pal­ve­lu KOTA­RAn osal­ta jäl­leen yhden tavoit­teen täyt­ty­mi­sel­lä, kun saim­me pal­kat­tua jouk­koom­me yhden raken­nusa­lan rau­dan­lu­jan ammat­ti­lai­sen lisää. Ter­ve­tu­loa KOTA­RAl­le Ant­to­ni Pön­ni! Ant­to­ni on todellinen

Lue lisää » 

KOTARAn ensimetrit 

Niin se aika vain kuluu. KOTA­RAn puo­li­vuo­tis syn­ty­mä­päi­vä meni työn tou­hus­sa huo­maa­mat­ta ohi. KOTARA on tuot­ta­nut toi­min­tan­sa aika­na asiak­kail­leen työn­joh­ta­jan, vas­taa­van työn­joh­ta­jan, val­vo­jan, pro­jek­ti­pääl­li­kön ja

Lue lisää » 

Rakennuskonsultointia tarjolla 

Raken­nus­kon­sul­toin­tia toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­seen ja hal­lien raken­ta­mi­seen Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA tar­jo­aa asian­tun­te­muk­sen­sa ja ammat­ti­tai­ton­sa hal­li­mais­ten toi­mi­ti­lo­jen, teol­­­li­­­suus- ja tuo­tan­to­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen Pir­kan­maal­la, Kan­­­ta-Hämees­­­sä ja Sata­kun­nas­sa. Raken­nus­kon­sul­toin­ti rää­tä­löi­dään yksi­löl­li­ses­ti yrityksen

Lue lisää » 

Hallirakentamisen ammattilaiset 

Raken­nam­me teol­li­suus­hal­lit, varas­to­hal­lit ja tuo­tan­to­hal­lit yri­tyk­se­si tar­pei­siin Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA Oy on eri­kois­tu­nut toi­mi­ti­lo­jen, kuten teol­li­suus­hal­lien, varas­to­hal­lien, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja mui­den hal­lien raken­ta­mi­seen. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me erilaiset

Lue lisää » 

Some

2 kuu­kaut­ta sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
Hen­ki­lön Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA kansikuva  Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

2 kuu­kaut­ta sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
Huo­men­ta! Saim­me Asia­kas­tie­dol­ta ilmoi­tuk­sen, että olem­me saa­neet AA-tason luot­to­luo­ki­tuk­sen heti ensim­mäi­sen tili­kau­tem­me päät­teek­si. Tämä on hie­no pal­kin­to tähä­nas­ti­ses­ta työs­täm­me, mut­ta pal­jon on vie­lä töi­tä teh­tä­vä­nä. Kii­tos kai­kil­le muka­na oli­joil­le ja tuki­joil­le.Hyvää lop­pu­viik­koa kai­kil­le!#kota­ra #yhdes­sä #rak­kau­des­ta­ra­ken­ta­mi­seen Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

2 kuu­kaut­ta sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
Hyvää alka­nut­ta vuot­ta kai­kil­le! Toi­vot­ta­vas­ti kai­kil­la on läh­te­nyt vuo­si hyvin käyn­tiin. Meil­lä aina­kin vuo­si käyn­nis­tyi par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Saim­me nimit­täin rivei­him­me todel­la rau­dan­lu­jan raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sen, kun saim­me pal­kat­tua Ant­to­ni Pön­nin jouk­koom­me! Ant­to­ni on todel­li­nen raken­nusa­lan monio­saa­ja, jol­la on laa­ja tek­ni­nen osaa­mi­nen ja kat­ta­va mate­ri­aa­li­tun­te­mus. Hän on toi­mi­nut usei­ta vuo­sia työn­joh­dos­sa, mut­ta ammat­tiyl­peyt­tä kart­tu­nut myös sisus­tus­kir­ves­mie­he­nä mm. takuu­kor­jaus­töis­sä. Lisäk­si hän on hoi­ta­nut uran­sa aika­na työ­pääl­li­kön ja vas­taa­van työn­joh­ta­jan teh­tä­viä.Ant­to­nin tar­kem­pi esit­te­ly jul­kais­taan koti­si­vuil­lem­me www.kotara.fi Ter­ve­tu­loa Ant­to­ni!#kota­ra #yhdes­sä #pir­kan­maa­ny­rit­tä­jät #raken­ta­mi­nen #raken­nus­kon­sul­toin­ti #raken­nut­ta­mi­nen Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

4 kuu­kaut­ta sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
Hie­noa kuu­lua suo­ma­lais­ten yri­tys­ten jouk­koon! Kii­tos heil­le, jot­ka ovat suo­neet meil­le tämän mah­dol­li­suu­den olla juu­ri suo­ma­lai­nen yri­tys.Hyvää itse­näi­syys­päi­vää kai­kil­le! 🇫🇮#suo­mi #suomi103 #kota­ra #itsenäisyyspäivä2020 Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le Helpotkotisivut.fi