Rakennusprojektin suunnittelu ja suunnittelun ohjaus ovat avainasemassa onnistuneessa projektissa  

Rakennusprojekti vaatii huolellista ja systemaattista suunnittelua. Erityisesti suuret teollisuus-, varasto- ja tuotantohallit edellyttävät laajaa osaamista projektin eri vaiheissa. Onnistuneesti toteutettu rakennusprojekti pohjautuu vahvasti tarkkaan suunnitteluun ja sen johdonmukaiseen ohjaukseen, joiden avulla varmistetaan projektin sujuva eteneminen ja laadukas lopputulos.  

Rakennuspalvelu KOTARAlla on laajaa osaamista erilaisiin rakennusprojekteihin. Hoidamme projektinjohtourakoinnit ja työnjohtopalvelut vuosien kokemuksella. Meiltä löytyvät pätevyydet myös luokitukseltaan poikkeuksellisen vaativien rakennushankkeiden työnjohtamiseen. Vaativia rakennushankkeita ovat esimerkiksi perustamisolosuhteiltaan tai rakennusominaisuuksiltaan erittäin vaativat rakennukset, kuten liikenneterminaalit sekä suuret messu- ja urheiluhallit. 

Kaikki lähtee huolellisesta suunnittelusta  

Rakennuksen ja rakenteiden suunnittelu alkaa aina asiakkaan tarpeiden kartoituksella ja tavoitteiden asettamisella. Rakennesuunnittelussa huomioidaan rakennuksen käyttötarkoitus, sijainti ja ympäristötekijät. Yhdessä arkkitehdin ja suunnittelijoiden kanssa varmistamme, että rakennuksesta saadaan kustannustehokkailla toteutusratkaisuilla tilaajan toiveiden mukainen, turvallinen kokonaisuus. Rakennuspalvelu KOTARAlla on paljon kokemusta ja näkemystä toteutusratkaisuiden käytännöllisyydestä ja kokonaistaloudellisuudesta.  

Hyvin toteutettu LVIS-suunnittelu parantaa energiatehokkuutta 

Lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien (LVIS) suunnittelu on tärkeä osa isoja rakennusprojekteja. Tämä osa-alue sisältää muun muassa lämmityksen, jäähdytyksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja paloturvallisuusjärjestelmien suunnittelun. Hyvin toteutettu LVIS-suunnittelu parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja käyttömukavuutta. Meidän tehtävänämme on varmistaa projekteissa, että LVIS-suunnitelma on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti, mutta laadukkaasti tilaajan toiveiden mukaisesti.  

Hyvä hankintasuunnittelu vähentää kustannuksia ja estää viivästyksiä 

Hankinnat on suunniteltava ja aikataulutettava järkevästi, jotta projektin eteneminen on sujuvaa ja kustannustehokasta. Valmis hankintasuunnitelma onkin olennainen osa projektin onnistumista, sillä se kattaa käytännössä kaikki projektin toteutukseen tarvittavat hankinnat, kuten urakat, materiaalit, laitteet ja palvelut. Hyvällä hankintasuunnittelulla siis varmistetaan, että oikeat materiaalit ovat saatavilla työmaalla oikeaan aikaan, ettei toteutusaikataulu vaarannu. Hankinnat tulle myös kilpailuttaa riittävällä tasolla, jotta saadaan kustannustehokas ja laadukas lopputulos.  

Kokemuksemme avulla meille on karttunut hyvä tuotetoimittajien ja urakoitsijoiden verkosto, johon lisätään hyviä kontakteja sitä mukaan, kun niitä tulee vastaan tai saamme hyviä suosituksia jotain muuta kautta. Olemmekin saaneet kiitosta onnistuneista hankinnoista, jotka ovat vähentäneet merkittävästi kustannuksia ja estäneet viivästyksiä. 

Aikataulusuunnittelu on jatkuva prosessi koko projektin ajan 

Jos hankintasuunnittelu on avainasemassa onnistuneessa projektissa, niin niin on myös aikataulusuunnittelu. Aikataulusuunnittelu määrittää, milloin eri työvaiheet suoritetaan ja kuinka kauan kukin vaihe kestää. Aikataulun realistinen laatiminen edellyttää huolellista analyysia ja riskienhallintaa, sillä projektin vaiheiden on edettävä loogisessa järjestyksessä, ja mahdolliset viivästykset on ennakoitava ja niihin on varauduttava. 

Aikataulusuunnittelu on jatkuva prosessi koko hankkeen ajan, sillä aikataulu on suunniteltava erikseen projektin jokaisella osa-alueella. Käytännössä se tarkoittaa hankkeen yleis-, suunnittelu-, hankinta-, työvaihe-, viikko- ja käyttöönottoaikatauluja. Kokonaisuudessa on paljon muistettavaa ja hallittavaa ja siksi siihen on hyvä ottaa ammattilainen avuksi. Meillä on kokemusta useiden eri kokoisten projektin aikatauluhallista ja osaamme hahmottaa projektin etenemistä erilaisin menetelmin.  

Työmaasuunnitelman tulee mukautua tarvittaessa muutoksiin 

Työmaasuunnittelu tai käytännössä usein työmaan aluesuunnittelu keskittyy siihen, miten työmaa organisoidaan ja hallitaan. Tämä sisältää käytännössä itse työmaan sekä siellä olevat varastointialueet, kulkureitit ja turvallisuusjärjestelyt. Hyvin suunniteltu työmaa vähentää häiriöitä ja parantaa työn tehokkuutta. Työmaasuunnitelman on oltava joustava ja mukautuva, jotta se voi vastata mahdollisiin muutoksiin ja haasteisiin työmaan edetessä. 

Turvallisuussuunnittelulla voidaan vähentää onnettomuusriskiä huomattavasti 

Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää suurissa rakennusprojekteissa. Työmaalla vaaditaan monia erilaisia turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia, joiden avulla pyritään takaamaan turvallinen toimintaympäristö kaikille työmaalla työskenteleville ja vieraileville. Käytännössä turvallisuussuunnittelu kattaa työmaan turvallisuusohjeet, riskien arvioinnin sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Se sisältää muun muassa hätäuloskäyntien, paloturvallisuuden ja henkilösuojainten käytön suunnittelun. Hyvin toteutettu turvallisuussuunnittelu vähentää onnettomuusriskiä ja varmistaa työntekijöille turvallisen työympäristön.  

Työn suunnittelussa määritellään työtehtävät ja työvaiheet  

Työn suunnittelu tarkoittaa yksittäisten työtehtävien ja työvaiheiden määrittelyä ja järjestämistä. Tämä vaihe sisältää työohjeiden laatimisen, työkalujen ja materiaalien määrittelemisen sekä työvaiheiden aikataulutuksen, niin ettei toteutusaikataulu vaarannu. Suunnittelussa on huomioitava myös, millaisilla resursseilla työ on mahdollista toteuttaa, eli on huomioitava työntekijöiden määrä, osaaminen ja kokemustaso, jotta työ sujuu mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. 

Henkilöstön ja resurssien suunnittelu sisältää niin henkilöstön kuin koneet ja laitteet 

Rakennusprojektin onnistuminen riippuu suurelta osin käytettävissä olevista resursseista eli henkilöstöstä, koneista ja laitteista. Resurssien suunnittelussa varmistetaan, että projektissa on käytettävissä riittävä määrä osaavaa työvoimaa sekä tarvittavat työkalut ja koneet. Tämä sisältää työvuorojen suunnittelun ja tarvittaessa myös työntekijöiden rekrytoinnin sekä aikataulutuksen, budjetin, työn laadun ja työturvallisuuden.  

Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa auttaa ymmärtämään käyttäjän tarpeita 

Ei riitä, että rakennusprojektin työvaiheet toteutetaan sujuvasti, vaan kokonaisuudessaan onnistuneessa projektissa myös loppukäyttäjien odotukset ja vaatimukset ovat huomioitu. Käyttäjän tarpeiden suunnittelu sisältää tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, jotta voidaan ymmärtää ja toteuttaa heidän toiveensa. Käyttäjän tarpeiden huomioon ottaminen parantaa asiakastyytyväisyyttä ja varmistaa, että rakennus palvelee tarkoitustaan mahdollisimman hyvin.   

Rakennuspalvelu KOTARAlla on vuosien kokemus rakennusprojektien suunnitteluttamisesta ja suunnittelun ohjauksesta 

Rakennusprojektin suunnittelu ja suunnittelun ohjaus ovat moniulotteisia prosesseja, jotka vaativat tarkkaa koordinointia ja huolellista suunnittelua. Jokainen suunnittelun osa-alue, rakennesuunnittelusta käyttäjän tarpeiden huomioon ottamiseen, on ratkaisevan tärkeä projektin onnistumisen kannalta. Projektinhallinnan ammattilaisemme varmistavat, että kaikki nämä osa-alueet toimivat saumattomasti yhdessä. Näin pystymme lupaamaan teille laadukkaan, turvallisen ja kustannustehokkaan lopputuloksen. 
 
Me Rakennuspalvelu KOTARAlla voimme olla projektissanne mukana joko yksittäisissä työvaiheissa tai koko projektin ajan. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!