kotara_fb_kansi_1958x745_2

KOTARAan yksi rakennusalan ammattilainen lisää

Vuo­si 2021 käyn­nis­tyi Raken­nus­pal­ve­lu KOTA­RAn osal­ta jäl­leen yhden tavoit­teen täyt­ty­mi­sel­lä, kun saim­me pal­kat­tua jouk­koom­me yhden raken­nusa­lan rau­dan­lu­jan ammat­ti­lai­sen lisää. Ter­ve­tu­loa KOTA­RAl­le Ant­to­ni Pönni!

Ant­to­ni on todel­li­nen raken­nusa­lan monio­saa­ja. Hän omaa laa­jan tek­ni­sen osaa­mi­sen ja kat­ta­van materiaalituntemuksen. 

Hän on toi­mi­nut usei­ta vuo­sia työn­joh­dos­sa. Ammat­tiyl­peyt­tä ja -osaa­mis­ta on kart­tu­nut myös sisus­tus­kir­ves­mie­he­nä työs­ken­nel­les­sä mm. takuukorjaustöissä.

Hänel­tä löy­tyy niin tai­toa, tark­kuut­ta kuin myös vas­tuun­tun­toa ja orga­ni­soin­ti­ky­kyä­kin. Luo­vuus ja ongel­man­rat­kai­su­ky­ky kehit­ty­vät mitä moni­nai­sim­pien omien vers­tas­pro­jek­tien parissa.

Työ­ko­ke­mus­ta Ant­to­nil­la on jul­ki­sen puo­len raken­ta­mi­ses­ta sekä toi­mi­ti­la- ja asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­ta, eri­tyis­osaa­mi­sa­la­naan hänel­lä ovat P1- raken­ta­mi­nen ja sisäilmakorjaukset.

Lisäk­si Ant­to­ni on toi­mi­nut työ­pääl­lik­kö­nä ja vas­taa­va­na työnjohtajana.

Hänel­lä on tai­to ottaa ennen­nä­ke­mät­tö­mät­kin haas­teet mie­len­kiin­nol­la vas­taan sekä halua ja kykyä ottaa asiois­ta selvää.

Hän myös jakaa mie­lel­lään asian­tun­te­mus­taan. Hän tulee hyvin toi­meen monen­lais­ten ihmis­ten kans­sa ja arvos­taa moniam­ma­til­lis­ta yhteistyötä.

Laa­du­kas lop­pu­tu­los on Ant­to­nil­le kun­nia-asia. Mot­to­na hänel­lä onkin: ”Raken­ne­taan yhdes­sä, ei toi­siam­me vastaan.”

Kotisivut yritykselle Helpotkotisivut.fi