Työnjohtopalvelut pitää huolen rakennusprojektien saumattomasta toteutuksesta 

Isojen rakennusprojektien sujuva eteneminen nojaa vahvasti rakennusurakoinnin työnjohtopalveluiden asiantuntemukseen. Ammattilaisten keskeisenä roolina on varmistaa, että projekti toteutetaan tehokkaasti ja turvallisesti sekä sovitussa aikataulussa ja budjetissa.  

Rakennuspalvelu KOTARA Oy huolehtii, että rakennusprojektit etenevät saumattomana kokonaisuutena. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. rakennusliikkeiden ja alihankkijoiden kanssa.  

Onnistunut rakennusprojekti edellyttää ammattitaitoista työnjohtoa  

Jokaisen onnistuneen rakennusprojektin ytimestä löytyy osaava työnjohto, joka toimii käytännössä linkkinä projektin suunnittelun ja toteutuksen välillä. Työnjohto hoitaa yhteyden alihankkijoihin sekä mahdollisesti huolehtii myös työmaan henkilöstöjohtamisesta. Työnjohdon tehtävänä on valvoa päivittäisiä toimintoja varmistaen, että projekti etenee sovitun aikataulun, laatuvaatimusten ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. 

Me KOTARAlla vastaamme asiakkaillemme asetetuista työnmaan työnjohtovelvoitteista. Oli kyse sitten päätoteuttajan aliurakoitsijana toimivan asiakkaamme työmaatoimintojen työjohtamisesta tai päätoteuttajana toimivan asiakkaamme vastaavan työnjohtajan ja työmaan yleistyönjohdon työtehtävien hoitamisesta. Kaikissa näissä keskeisimmässä roolissa on töiden ja aikataulujen yhteensovittaminen hankkeen muiden osapuolten, kuten muiden urakoitsijoiden, tilaajien, käyttäjien, huoltoyhtiöiden ja suunnittelijoiden kanssa. 

Muutosten edessä on osattava tehdä nopeita päätöksiä   

Suuren rakennushankkeen aloittaminen saattaa tuoda mukanaan haasteita, jotka voivat vaikuttaa projektin etenemiseen tai kustannuksiin. Työnjohdon tehtävänä on tunnistaa nämä haasteet ja puuttua niihin mahdollisimman pian, jotta projekti voidaan saattaa onnistuneesti loppuun.  
 
Rakennusprojekteissa kaikilla tulee olla sama päämäärä eli saada hanke valmiiksi kustannustehokkaasti ja aikataulussa. Haasteita urakoihin tuovat erilaiset muutokset, joita tulee väistämättä jokaisessa projektissa. Muutoksiin on tärkeää reagoida nopeasti, jotta hankkeen kokonaisläpimenoaika ei vaarannu. Tällaisissa muutostilanteissa KOTARAn etuna on vankka kokemus ja kyky arvioida vaihtoehdot nopeasti. Pystymme tekemään nopeita päätöksiä heti työmaalla. Lisäksi avoin kommunikaatio ja tiivis yhteistyö hankkeen kaikkien osapuolten kanssa auttaa päihittämään muutosten tuomat haasteet.  

Hyvä henkilöstöjohtaminen on aitoa välittämistä  

Työnjohtopalveluihin kuuluu olennaisena osana hyvä henkilöstöjohtaminen, sillä yhtenäinen ja keskenään selkeästi kommunikoiva tiimi on yksi onnistuneen projektin peruspilareista. Positiivisessa ja kannustavassa työilmapiirissä myös konfliktien käsitteleminen onnistuu ammattimaisesti ja nopeasti.  

Henkilöstöjohtaminen on todella tärkeässä roolissa johtamissamme projekteissa. Välitämme aidosti kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä ja koemme sillä pääsevämme henkilöstöjohtamisen tavoitteeseemme eli ”työmaalla ei tarvitse olla kivaa, mutta sinne täytyy olla kiva tulla”, kuten työnjohtajamme Aki Tainio leikkisästi, mutta tosissaan sanoo.  

Tutustu työnjohtopalvelumme ja ota yhteyttä! 

Rakennusurakoinnin työnjohtopalvelut ovat onnistuneen rakennusprojektin selkäranka. Ymmärtämällä työnjohdon keskeisen roolin edistävät työnjohtopalvelut merkittävästi rakennushankkeiden onnistumista.