Rakennuspalvelu KOTARA

Yri­tyk­se­si toi­min­taan ja tar­pei­siin rää­tä­löi­tä­vät rakennuspalvelut

Rakennuskonsultointi

Autamme suunnittelemaan ja viemään hankkeet maaliin kustannustehokkaasti, vaivattomasti ja laadukkaasti

Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA tar­jo­aa asian­tun­te­muk­sen­sa ja ammat­ti­tai­ton­sa hal­li­mais­ten toi­mi­ti­lo­jen, teol­li­suus- ja tuo­tan­to­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen Pir­kan­maal­la, Kan­ta-Hämees­sä ja Sata­kun­nas­sa. Raken­nus­kon­sul­toin­ti rää­tä­löi­dään yksi­löl­li­ses­ti yri­tyk­sen tar­pei­ta vas­taa­vak­si pal­ve­luk­si. Autam­me mie­lel­läm­me niin toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lus­sa, val­mis­te­lus­sa, ura­koin­nis­sa kuin läpiviennissäkin.

Hallirakentaminen

Tarjoamme ammattitaitomme hallirakentamisesta niin tehdas-, tuotantotila- kuin varastorakentamiseen.

Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA Oy on eri­kois­tu­nut toi­mi­ti­lo­jen, kuten teol­li­suus­hal­lien, varas­to­hal­lien, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja mui­den hal­lien raken­ta­mi­seen. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me eri­lai­set hal­lit muun muas­sa Pirk­ka­las­sa, Tam­pe­reel­la, Nokial­la, Ylö­jär­vel­lä, Kan­ga­sal­la ja Lem­pää­läs­sä sekä muu­al­la Pir­kan­maal­la, Kan­ta-Hämees­sä ja Sata­kun­nas­sa. Voim­me toteut­taa hal­lin raken­ta­mi­sen joko koko­nais­vas­tuu-urak­ka­na tai yri­tyk­se­si tar­pei­den mukaan tar­jo­ta asian­tun­te­muk­sem­me myös suun­nit­te­luun ja/tai toteutukseen.

Toimitilarakentaminen

Rakennamme toimitilat, jotka on räätälöity yrityksesi ja työntekijöidesi tarpeisiin. 

Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA on toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut yri­tys. Tar­joam­me asian­tun­te­muk­sem­me eri­lai­siin toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­sen tar­pei­siin aina raken­nut­ta­mi­ses­ta ura­koin­tiin. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me hal­li­mai­sia teol­li­suus­ra­ken­nuk­sia ja toi­mi­ti­lo­ja muun muas­sa Pirk­ka­laan, Tam­pe­reel­le, Nokial­le, Ylö­jär­vel­le, Kan­ga­sal­le ja Lem­pää­lään. Pal­ve­lem­me yri­tyk­siä toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­ses­sa kat­ta­vas­ti myös muu­al­la Pir­kan­maan, Kan­ta-Hämeen ja Sata­kun­nan alueilla.

Toimitilarakentaminen ja hallirakentaminen

Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA on hal­li- ja toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­sen ura­koin­tiin ja kon­sul­toin­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys Pirk­ka­las­ta. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me kor­kea­laa­tui­set hal­li­ra­ken­nuk­set yri­tyk­sen yksi­löl­li­set tar­peet, toi­mia­lan ja toi­veet huo­mioi­den, oli kysees­sä sit­ten teol­li­suus­ti­lat, tuo­tan­to­ti­lat, toi­mi­ti­lat tai varas­to­ti­lat. Pal­ve­lem­me yri­tyk­siä Pir­kan­maal­la, Kan­ta-Hämees­sä ja Satakunnassa.

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le Helpotkotisivut.fi