silhouette group of worker and civil engineer  in safety uniform install reinforced steel column in construction site during sunset time industrial concept

KOTARAn ensimetrit

Niin se aika vain kuluu. KOTA­RAn puo­li­vuo­tis syn­ty­mä­päi­vä meni työn tou­hus­sa huo­maa­mat­ta ohi. KOTARA on tuot­ta­nut toi­min­tan­sa aika­na asiak­kail­leen työn­joh­ta­jan, vas­taa­van työn­joh­ta­jan, val­vo­jan, pro­jek­ti­pääl­li­kön ja raken­nut­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta. Näi­den lisäk­si olem­me toi­mi­neet muu­ta­mas­sa pro­jek­tis­sa rakennusurakoitsijana.

Jos koet tar­vit­se­va­si apua oman hank­kee­si kans­sa, ota yhteyt­tä!
https://kotara.fi/yhteystiedot/

Seu­raa­vak­si hie­man toi­sen omis­ta­jan, Akin aja­tuk­sia yri­tyk­sen alkutaipaleesta.

“Ensim­mäi­nen puo­li vuot­ta.. Ensi­met­rit oli­vat miet­te­liäi­tä. KOTARA oltiin saa­tu perus­tet­tua juu­ri kun Koro­na kausi alkoi. Se sai aikaan pelon­se­kai­sia tun­tei­ta tule­vai­suu­des­ta. Alus­ta kui­ten­kin sel­vit­tiin ja töi­tä on teh­ty. Alku on men­nyt vauh­dil­la ja innol­la odo­tan tule­vaa kevät­tä, mitä se tuo tulleessaan!”

Aki mai­nit­si sii­nä aiheen, joka on ollut kaik­kial­la puhee­nai­hee­na ja aiheut­ta­nut huol­ta niin ihmis­ten kuin yri­tys­ten kes­kuu­des­sa. Emme voi teh­dä val­lit­se­vas­sa tilan­tees­sa mitään muu­ta kuin pyr­kiä pysy­mään posi­tii­vi­si­na ja usko­maan niin itseem­me kuin toi­siim­me. Yhdes­sä sel­viäm­me yli täs­tä­kin haas­ta­vas­ta kokemuksesta.

KOTARA toi­vot­taa kai­kil­le oikein rau­hai­saa Jou­lun odo­tus­ta ja ennen kaik­kea terveyttä!

“Luot­ta­vai­ses­ti tule­vaan” - Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA Oy

Kotisivut yritykselle Helpotkotisivut.fi