Hallirakentamisen ammattilaiset

Raken­nam­me teol­li­suus­hal­lit, varas­to­hal­lit ja tuo­tan­to­hal­lit yri­tyk­se­si tarpeisiin

Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA Oy on eri­kois­tu­nut toi­mi­ti­lo­jen, kuten teol­li­suus­hal­lien, varas­to­hal­lien, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja mui­den hal­lien raken­ta­mi­seen. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me eri­lai­set hal­lit muun muas­sa Pirk­ka­las­sa, Tam­pe­reel­la, Nokial­la, Ylö­jär­vel­lä, Kan­ga­sal­la ja Lem­pää­läs­sä sekä muu­al­la Pir­kan­maal­la, Kan­ta-Hämees­sä ja Sata­kun­nas­sa. Voim­me toteut­taa hal­lin raken­ta­mi­sen joko koko­nais­vas­tuu-urak­ka­na tai yri­tyk­se­si tar­pei­den mukaan tar­jo­ta asian­tun­te­muk­sem­me myös suun­nit­te­luun ja/tai toteutukseen.

Meil­lä on vah­vaa osaa­mis­ta eri­lais­ten hal­li­mais­ten raken­nus­ten ja toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­ta ja ura­koin­nis­ta. Tar­joam­me hal­li­rat­kai­su­ja eri­ko­koi­sil­le yri­tyk­sil­le, niin pie­neen kuin suu­reen­kin tar­pee­seen. Hal­lin raken­ta­mi­nen läh­tee aina liik­keel­le yri­tyk­sen tar­pei­den kar­toit­ta­mi­ses­ta. Otam­me­kin mie­lel­läm­me vas­taan hal­liu­ra­kat pie­nis­tä katok­sis­ta ja kone­huo­neis­ta usean tuhan­nen neliön teräs­hal­lei­hin sekä hal­lien laa­jen­nuk­siin. Toteu­tam­me eri­lai­set hal­li­ra­ken­nuk­set vuo­sien koke­muk­sel­la, aika­tau­lus­ta ja bud­je­tis­ta kiin­ni pitäen.

Kotisivut yritykselle Helpotkotisivut.fi