Rakennuspalvelu KOTARA

Suun­ni­tel­laan yhdes­sä toi­mi­ti­lat, varas­to­ra­ken­nus tai tuo­tan­to­ti­lat yri­tyk­se­si tarpeisiin

Iiro Kotkaslahti

Toimitusjohtaja, Rakennusinsinööri (AMK)

Iiro Kot­kas­lah­ti on kou­lu­tuk­sel­taan raken­nusin­si­nöö­ri ja toi­nen Raken­nus­pal­ve­lu KOTA­RAn perus­ta­jis­ta. Iirol­le on ehti­nyt ker­tyä koke­mus­ta niin asen­nus­puo­lel­ta, myyn­nis­tä kuin pro­jek­tin­joh­don teh­tä­vis­tä­kin. Iiro on kas­va­nut raken­nusa­lal­le ja toi­mii raken­nusa­lal­la jo toi­ses­sa pol­ves­sa. Val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen raken­nusin­si­nöö­ri työs­ken­te­li muu­ta­man vuo­den työn­joh­don puo­lel­la raken­nus­liik­kees­sä. Iirol­la on vank­ka koke­mus myös hal­li­ra­ken­ta­mi­sen puo­lel­ta työs­ken­nel­ty­ään sekä pro­jek­ti­pääl­li­kön että työ­pääl­li­kön ja raken­nut­ta­jan teh­tä­vis­sä tuo­tan­to- ja toi­mi­ti­lo­jen KVR-urakoinnissa.

Raken­nus­pal­ve­lu KOTA­RAs­sa Kot­kas­lah­ti vas­taa pro­jek­tin­joh­dos­ta, myyn­nis­tä ja markkinoinnista.

Aki Tainio

Hallituksen jäsen, Rakennusinsinööri (AMK)

Aki Tai­nio on kou­lu­tuk­sel­taan raken­nusin­si­nöö­ri ja toi­nen Raken­nus­pal­ve­lu KOTA­RAn perus­ta­jis­ta. Aki on kas­va­nut raken­nusa­lal­le ja tekee raken­nus­töi­tä jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa. Työ­his­to­rias­ta löy­tyy raken­nusa­lan teh­tä­viä koko skaa­lal­ta: apu­mie­hen töi­tä, raken­nus­mie­hen töi­tä, asen­ta­jan töi­tä, tim­pu­rin töi­tä, työn­joh­toa, suun­nit­te­lua, suun­nit­te­lun ohjaus­ta ja tuo­tan­non ohjaus­ta sekä vas­taa­vaa työn­joh­toa. Eri­koi­suu­te­na on työn­joh­to­ko­ke­mus teräs­ra­ken­ta­mi­ses­ta. Aki on työs­ken­nel­lyt kym­me­ni­sen vuot­ta eri­lais­ten teräs­ra­ken­tei­den paris­sa Skan­di­na­vias­sa tavan­omai­sis­ta hank­keis­ta aina poik­keuk­sel­li­sen vaa­ti­viin raken­nus­pro­jek­tei­hin. Raken­nus­pal­ve­lu KOTA­RAs­sa Tai­nio vas­taa pro­jek­tin­joh­dos­ta ja työmaatoiminnoista.

Anttoni Pönni

Rakennuskonsultti

Ant­to­ni Pön­ni on todel­li­nen raken­nusa­lan monio­saa­ja. Hän omaa laa­jan tek­ni­sen osaa­mi­sen ja kat­ta­van mate­ri­aa­li­tun­te­muk­sen. Ant­to­ni on toi­mi­nut usei­ta vuo­sia työn­joh­dos­sa. Ammat­tiyl­peyt­tä ja -osaa­mis­ta on kart­tu­nut myös sisus­tus­kir­ves­mie­he­nä työs­ken­nel­les­sä mm. takuu­kor­jaus­töis­sä. Työ­ko­ke­mus­ta Ant­to­nil­la on jul­ki­sen puo­len raken­ta­mi­ses­ta sekä toi­mi­ti­la- ja
asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­ta, eri­tyis­osaa­mi­sa­la­naan hänel­lä ovat P1-raken­ta­mi­nen ja sisäil­ma­kor­jauk­set. Lisäk­si Ant­to­ni on toi­mi­nut työ­pääl­lik­kö­nä ja vas­taa­va­na työnjohtajana.

Mot­to­na hänel­lä on: ”Raken­ne­taan yhdes­sä, ei toi­siam­me vastaan.”

Aloitetaan yhteistyö

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le Helpotkotisivut.fi