Toimitilarakentaminen

Raken­nam­me toi­mi­ti­lat, jot­ka on rää­tä­löi­ty yri­tyk­se­si ja työn­te­ki­jöi­de­si tarpeisiin. 

Toimitilarakentaminen Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa

Toimivat tilat tarjoavat yrityksille puitteet menestykseen ja turvalliseen työntekoon 

Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA on toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut yri­tys. Tar­joam­me asian­tun­te­muk­sem­me eri­lai­siin toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­sen tar­pei­siin aina raken­nut­ta­mi­ses­ta ura­koin­tiin. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me hal­li­mai­sia teol­li­suus­ra­ken­nuk­sia ja toi­mi­ti­lo­ja muun muas­sa Pirk­ka­laan, Tam­pe­reel­le, Nokial­le, Ylö­jär­vel­le, Kan­ga­sal­le ja Lem­pää­lään. Pal­ve­lem­me yri­tyk­siä toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­ses­sa kat­ta­vas­ti myös muu­al­la Pir­kan­maan, Kan­ta-Hämeen ja Sata­kun­nan alueilla.

Teollisuusrakentaminen, tuotantotilan rakentaminen ja muu toimitilarakentaminen

Tar­joam­me laa­duk­kai­ta toi­mi­ti­la­rat­kai­su­ja eri kokoi­sil­le yri­tyk­sil­le ja eri alo­jen toi­mi­joil­le raken­nuk­sen suun­nit­te­lus­ta vii­meis­te­lyyn saak­ka, ja kaik­keen sil­tä välil­tä. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me toi­mi­ti­lat asiak­kai­dem­me ehdoil­la joko osau­ra­koin­ti­na tai KVR-urak­ka­na, oli­pa kysees­sä hal­lin raken­ta­mi­nen tai laa­jen­ta­mi­nen, tuo­tan­to­ti­lan raken­ta­mi­nen, teol­li­suus­ra­ken­ta­mi­nen tai esi­mer­kik­si varas­to­hal­lin tai varas­to­ka­tok­sen rakentaminen.

Toimivan tilan rakentaminen edellyttää asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä

Toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­nen läh­tee aina liik­keel­le asiak­kaan ja lop­pu­käyt­tä­jien tar­peis­ta. Hyvin suun­ni­tel­lut toi­mi­ti­lat mah­dol­lis­ta­vat sen käyt­tä­jil­le suju­van ja tur­val­li­sen työn­teon. Sik­si toi­mi­ti­lo­jen ja eri­lais­ten hal­lien raken­ta­mi­ses­sa tulee jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ottaa huo­mioon tilo­jen käy­tet­tä­vyys. Toi­mi­va tuo­tan­to­ti­la, varas­to­ra­ken­nus tai muu toi­mi­ti­la tar­jo­aa yri­tyk­sel­le puit­teet, joi­den avul­la sen toi­min­taa voi­daan tehos­taa suju­voit­ta­mal­la työn­te­koa sekä sääs­tä­mäl­lä aikaa ja kustannuksia.

 

Toimitilat yritykselle alusta loppuun yhdellä sopimuksella

Moni­puo­li­sen osaa­mi­sem­me, pit­kän koke­muk­sen tuo­man tie­to­tai­tom­me sekä kat­ta­van yhteis­työ­ver­kos­tom­me ansios­ta pys­tym­me tar­joa­maan laa­duk­kaat rat­kai­sut ihan jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me. Viem­me raken­nus­hank­keen mie­lel­läm­me maa­liin alus­ta lop­puun saak­ka tai tar­joam­me asian­tun­te­muk­sem­me esi­mer­kik­si pel­käs­tään raken­nut­ta­ja­na tai pää­ura­koit­si­ja­na. Koko­nai­suu­teen kuu­lu­va sisäl­tö mää­ri­tel­lään aina asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Mitä aikai­sem­mas­sa vai­hees­sa hyp­pääm­me mukaan toi­mi­ti­lan raken­nus­hank­kee­seen, sitä parem­min asiak­kaan tar­pei­ta vas­taa­van ja kus­tan­nus­te­hok­kaam­man koko­nai­suu­den pys­tym­me tarjoamaan.

Toimitilarakentamisen palvelumme

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le Helpotkotisivut.fi