Rakennuskonsultointi

Suun­ni­tel­laan yhdes­sä toi­mi­ti­lat, varas­to­ra­ken­nus tai tuo­tan­to­ti­lat yri­tyk­se­si tarpeisiin

Rakennuskonsultointia toimitilarakentamiseen ja hallien rakentamiseen

Autamme yrityksiä suunnittelemaan ja rakentamaan nykyaikaisia toimitiloja

Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA tar­jo­aa asian­tun­te­muk­sen­sa ja ammat­ti­tai­ton­sa hal­li­mais­ten toi­mi­ti­lo­jen, teol­li­suus- ja tuo­tan­to­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen Pir­kan­maal­la, Kan­ta-Hämees­sä ja Sata­kun­nas­sa. Raken­nus­kon­sul­toin­ti rää­tä­löi­dään yksi­löl­li­ses­ti yri­tyk­sen tar­pei­ta vas­taa­vak­si pal­ve­luk­si. Autam­me mie­lel­läm­me niin toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lus­sa, val­mis­te­lus­sa, ura­koin­nis­sa kuin läpiviennissäkin.

Tarvelähtöistä rakennuskonsultointia

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me aidos­ti hei­dän tar­pei­taan vas­taa­vaa pal­ve­lua. Vah­van osaa­mi­sem­me ja yhteis­työ­kump­pa­nei­dem­me ansios­ta pys­tym­me tar­joa­maan asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta kaik­kiin raken­nus­hank­keen vai­hei­siin aina tar­ve­kar­toi­tuk­ses­ta ja sopi­van ton­tin etsin­näs­tä val­miin hal­li­ra­ken­nuk­sen käyt­töön­ot­toon saak­ka. Pal­ve­lum­me kat­ta­vat tar­vit­taes­sa niin raken­nut­ta­mi­sen, suun­nit­te­lun, ura­koin­nin, val­von­nan kuin työn­joh­don­kin. Mut­ta voim­me toteut­taa hal­lin raken­ta­mi­sen myös jo ole­mas­sa ole­vien suun­ni­tel­mien poh­jal­ta toi­mien hank­keen urakoitsijana.

Hyödynnä ammattitaitomme ja rakennuta yrityksellesi aidosti toimivat tilat 

Ammat­ti­tai­dol­la suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu toi­mi­ti­la on tur­val­li­nen, toi­mi­va ja muun­to­jous­ta­va. Tar­joam­me asian­tun­te­muk­sem­me sinun tar­pei­sii­si, bud­jet­tii­si ja toi­vei­sii­si mukau­tuen. Avul­lam­me voit vält­tää yli­mi­toi­tuk­ses­ta aiheu­tu­vat lisä­kus­tan­nuk­set ja raken­nut­taa yri­tyk­se­si tar­pei­siin mitoi­te­tut tilat, jois­sa on huo­mioi­tu myös tule­vai­suu­den muut­tu­vat tar­peet. Ota siis roh­keas­ti yhteyt­tä, jos etsit raken­nut­ta­jaa tai ura­koit­si­jaa uusil­le toi­mi­ti­loil­le­si esi­mer­kik­si Pirk­ka­las­sa, Tam­pe­reel­la, Nokial­la, Ylö­jär­vel­lä, Kan­ga­sal­la ja Lempäälässä.

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le Helpotkotisivut.fi