Hallirakentaminen

Tar­joam­me ammat­ti­tai­tom­me hal­li­ra­ken­ta­mi­ses­ta niin teh­das-, tuo­tan­to­ti­la- kuin varastorakentamiseen.

Rakennamme teollisuushallit, varastohallit ja tuotantohallit yrityksesi tarpeisiin

Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA Oy on eri­kois­tu­nut toi­mi­ti­lo­jen, kuten teol­li­suus­hal­lien, varas­to­hal­lien, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja mui­den hal­lien raken­ta­mi­seen. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me eri­lai­set hal­lit muun muas­sa Pirk­ka­las­sa, Tam­pe­reel­la, Nokial­la, Ylö­jär­vel­lä, Kan­ga­sal­la ja Lem­pää­läs­sä sekä muu­al­la Pir­kan­maal­la, Kan­ta-Hämees­sä ja Sata­kun­nas­sa. Voim­me toteut­taa hal­lin raken­ta­mi­sen joko koko­nais­vas­tuu-urak­ka­na tai yri­tyk­se­si tar­pei­den mukaan tar­jo­ta asian­tun­te­muk­sem­me myös suun­nit­te­luun ja/tai toteutukseen.

Tarvitsetko yrityksellesi tuotantotilaa, varastotilaa tai muuta toimitilaa?

Meil­lä on vah­vaa osaa­mis­ta eri­lais­ten hal­li­mais­ten raken­nus­ten ja toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­ta ja ura­koin­nis­ta. Tar­joam­me hal­li­rat­kai­su­ja eri­ko­koi­sil­le yri­tyk­sil­le, niin pie­neen kuin suu­reen­kin tar­pee­seen. Hal­lin raken­ta­mi­nen läh­tee aina liik­keel­le yri­tyk­sen tar­pei­den kar­toit­ta­mi­ses­ta. Otam­me­kin mie­lel­läm­me vas­taan hal­liu­ra­kat pie­nis­tä katok­sis­ta ja kone­huo­neis­ta usean tuhan­nen neliön teräs­hal­lei­hin sekä hal­lien laa­jen­nuk­siin. Toteu­tam­me eri­lai­set hal­li­ra­ken­nuk­set vuo­sien koke­muk­sel­la, aika­tau­lus­ta ja bud­je­tis­ta kiin­ni pitäen.

Näin rakennamme yrityksesi tarpeisiin sopivan hallirakennuksen 

Hallin rakentamisen vaiheet 

1. Yhteydenotto

Suun­nit­te­let­ko hal­lin raken­nut­ta­mis­ta yri­tyk­se­si tar­pei­siin? Ota roh­keas­ti yhteyt­tä yhtey­den­ot­to­lo­mak­keem­me kautta.

2. Tarpeiden ja sijainnin kartoitus

Hal­liu­rak­ka läh­tee aina liik­keel­le yri­tyk­se­si tar­pei­den sekä toi­mi­ti­lo­jen sijain­nin kar­toit­ta­mi­ses­ta. Ker­ro meil­le bud­je­tis­ta­si ja aja­tuk­sis­ta­si toi­mi­ti­lo­jen suhteen.

3. Tontin hankinta

Mikä­li raken­nus­suun­ni­tel­mat ovat vas­ta aluil­laan, autam­me myös tar­vit­taes­sa etsi­mään yri­tyk­se­si tar­pei­ta vas­taa­van ja kus­tan­nus­te­hok­kaan ton­tin hal­lin raken­ta­mis­ta varten.

4. Kustannusarvio

Alku­kar­toi­tuk­sen poh­jal­ta annam­me hal­liu­ra­kas­ta alus­ta­van kustannusarvion.

5. Suunnittelu

Panos­tam­me kai­kis­sa hal­liu­ra­kois­sa aina huo­lel­li­seen suun­nit­te­luun, jot­ta voim­me toteut­taa yri­tyk­se­si yksi­löl­li­siä tar­pei­ta vas­taa­van lop­pu­tu­lok­sen mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja laadukkaasti.

6. Tarjous

Kat­ta­van kar­toi­tuk­sen ja suun­ni­tel­mien poh­jal­ta las­kem­me sinul­le pitä­vän tar­jouk­sen hal­lin rakentamisesta.

7. Toteutus

Raken­nam­me lii­ke­toi­min­taa­si tuke­vat puit­teet, jois­sa on huo­mioi­tu käy­tet­tä­vyys, toi­mi­vuus, tur­val­li­suus ja mah­dol­li­set tule­vai­suu­den muut­tu­vat tarpeet.

8. Luovutus

Aika­tau­lus­ta ja sovi­tus­ta kiin­ni pitä­mi­nen ovat edel­ly­tyk­siä onnis­tu­neel­le raken­nus­hank­keel­le. Luo­vu­tam­me koh­teen lop­pu­do­ku­ment­tei­neen ja pää­set­te muut­ta­maan uusiin toi­mi­ti­loi­hin sovit­tu­na ajankohtana.

9. Takuuaika

Hal­li­ra­ken­nuk­sen luo­vu­tuk­sen jäl­keen vas­taam­me sovi­tuis­ta jäl­ki­tar­kas­tuk­sis­ta ja mah­dol­lis­ten puut­tei­den tai viko­jen kor­jaa­mi­ses­ta takuun puitteissa.

Me rakennamme tuotanto-, teollisuus- ja varastotilat yrityksesi tarpeisiin

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le Helpotkotisivut.fi