KOTARAan yksi rakennusalan ammattilainen lisää

Vuo­si 2021 käyn­nis­tyi Raken­nus­pal­ve­lu KOTA­RAn osal­ta jäl­leen yhden tavoit­teen täyt­ty­mi­sel­lä, kun saim­me pal­kat­tua jouk­koom­me yhden raken­nusa­lan rau­dan­lu­jan ammat­ti­lai­sen lisää. Ter­ve­tu­loa KOTA­RAl­le Ant­to­ni Pön­ni! Ant­to­ni on todel­li­nen raken­nusa­lan monio­saa­ja. Hän omaa laa­jan tek­ni­sen osaa­mi­sen ja kat­ta­van mate­ri­aa­li­tun­te­muk­sen.  Hän on toi­mi­nut usei­ta vuo­sia työn­joh­dos­sa. Ammat­tiyl­peyt­tä ja -osaa­mis­ta on kart­tu­nut myös sisus­tus­kir­ves­mie­he­nä työs­ken­nel­les­sä mm. takuu­kor­jaus­töis­sä. Hänel­tä löy­tyy niin taitoa, […]

KOTARAn ensimetrit

Niin se aika vain kuluu. KOTA­RAn puo­li­vuo­tis syn­ty­mä­päi­vä meni työn tou­hus­sa huo­maa­mat­ta ohi. KOTARA on tuot­ta­nut toi­min­tan­sa aika­na asiak­kail­leen työn­joh­ta­jan, vas­taa­van työn­joh­ta­jan, val­vo­jan, pro­jek­ti­pääl­li­kön ja raken­nut­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta. Näi­den lisäk­si olem­me toi­mi­neet muu­ta­mas­sa pro­jek­tis­sa raken­nusu­ra­koit­si­ja­na. Jos koet tar­vit­se­va­si apua oman hank­kee­si kans­sa, ota yhteyt­tä!https://kotara.fi/yhteystiedot/ Seu­raa­vak­si hie­man toi­sen omis­ta­jan, Akin aja­tuk­sia yri­tyk­sen alku­tai­pa­lees­ta. “Ensim­mäi­nen puo­li vuot­ta.. Ensimetrit […]

Rakennuskonsultointia tarjolla

Raken­nus­kon­sul­toin­tia toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­seen ja hal­lien raken­ta­mi­seen Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA tar­jo­aa asian­tun­te­muk­sen­sa ja ammat­ti­tai­ton­sa hal­li­mais­ten toi­mi­ti­lo­jen, teol­­li­­suus- ja tuo­tan­to­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen Pir­kan­maal­la, Kan­­ta-Hämees­­sä ja Sata­kun­nas­sa. Raken­nus­kon­sul­toin­ti rää­tä­löi­dään yksi­löl­li­ses­ti yri­tyk­sen tar­pei­ta vas­taa­vak­si pal­ve­luk­si. Autam­me mie­lel­läm­me niin toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lus­sa, val­mis­te­lus­sa, ura­koin­nis­sa kuin läpiviennissäkin.

Hallirakentamisen ammattilaiset

Raken­nam­me teol­li­suus­hal­lit, varas­to­hal­lit ja tuo­tan­to­hal­lit yri­tyk­se­si tar­pei­siin Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA Oy on eri­kois­tu­nut toi­mi­ti­lo­jen, kuten teol­li­suus­hal­lien, varas­to­hal­lien, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja mui­den hal­lien raken­ta­mi­seen. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me eri­lai­set hal­lit muun muas­sa Pirk­ka­las­sa, Tam­pe­reel­la, Nokial­la, Ylö­jär­vel­lä, Kan­ga­sal­la ja Lem­pää­läs­sä sekä muu­al­la Pir­kan­maal­la, Kan­­ta-Hämees­­sä ja Sata­kun­nas­sa. Voim­me toteut­taa hal­lin raken­ta­mi­sen joko koko­­nais­­vas­­tuu-urak­­ka­­na tai yri­tyk­se­si tar­pei­den mukaan tar­jo­ta asian­tun­te­muk­sem­me myös suunnitteluun […]